NSZZ Solidarnosc Fabryka Broni


Idź do treści

Menu główne:


Zbrojeniowka Odwolala Pogotowie Strajkowe

ZBROJENIOWKA > Rok 2011

ZBROJENIÓWKA ODWOŁAŁA POGOTOWIE STRAJKOWE


Po serii spotkań i negocjacji z przedstawicielami rządu, Krajowy Komitet Protestacyjny zakładów przemysłu zbrojeniowego odwołał pogotowie strajkowe, obowiązujące na terenie całego kraju od 8 sierpnia br.
Strona społeczna w dniu 30 sierpnia br. podpisała protokół uzgodnień ze stroną rządową dotyczący postulatów, wysuwanych przez związkowców z branży.
Protokół uzgodnień podpisany przez KKP oraz przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki, Obrony Narodowej i Skarbu Państwa uwzględnia większość zgłaszanych postulatów. Najważniejsze, że Urząd Zamówień Publicznych odpowiadający za wdrożenie dyrektywy nr 81/EU przygotuje w uzgodnieniu z właściwymi dla branży ministrami rozporządzenie, które określi tryb oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa.W przypadku zakwalifikowania danej sytuacji jako takiej, w której występuje istotny interes bezpieczeństwa państwa, będzie zachodziła możliwość dokonania zamówienia na sprzęt i uzbrojenie w oparciu o artykułu 346 Traktatu, to jest bez obowiązku stosowania procedur określonych w prawie zamówień publicznych.
W kwestii zamówień wieloletnich na sprzęt dla polskiej armii ustalono ze stroną rządową, że umowy zostaną zakontraktowane nawet do 2015 r. Do dnia 30 listopada br. MON podpisze umowy na uzbrojenie i sprzęt wojskowy na kwotę ok. 3,5 mld zł na rok 2012 i około 1,8 mld zł na rok 2013. Zarządy spółek potencjału obronnego będą otrzymywały informacje odnośnie wielkości środków przeznaczanych przez rząd na zamówienia do 2018 r.
Rada Ministrów niezwłocznie uchwali aneks do planu mobilizacji gospodarki i od 5 września br, rząd będzie gotowy do podpisywania umów ze spółkami oraz przekazaniu im należnych środków finansowych z tytułu PMG.
Do dnia 2 września br. Ministerstwo Gospodarki przekaże środki finansowe na realizację ustawy o wspieraniu restrukturyzacji ppo, dla spółek które zrealizowały zamierzenia.
Grupie BUMAR podwyższony będzie kapitał zakładowy a przeznaczony on będzie na realizację przez spółki Grupy projektów badawczo-rozwojowych, wdrożeniowych i optymalizacyjnych. Pierwsza transza środków w kwocie ok. 90 mln zł i trafi do firm do 15 września br.
Strona rządowa oświadczyła również, że zgodnie z decyzją Rady Ministrów „Strategia” nie będzie aktualizowana. Dokument z sierpnia 2007 r. jest obowiązujący. Aktualnie trwa proces wyceny wojskowych przedsiębiorstw remontowo produkcyjnych.
Sekcja Krajowa Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność” wyraża wszystkim pracownikom przemysłowego potencjału obronnego podziękowania za poparcie jej działań i dyscyplinę. Jednocześnie zobowiązujemy się do bieżącego monitorowania działań rządu i realizacji zawartego porozumienia.Powrót do treści | Wróć do menu głównego