NSZZ Solidarnosc Fabryka Broni


Idź do treści

Menu główne:


XX WZD SKPZ

ZBROJENIOWKA > Rok 2011

Polańczyk nad zalewem solińskim gościł uczestników jubileuszowego XX Walnego Zebrania Delegatów Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego. Organizatorami zebrania byli koledzy z Huty Stalowa Wola. Na obrady przybyło 57 delegatów co stanowiło 74% stanu osobowego. Gośćmi WZD byli przewodniczący Sekretariatu Metalowców - Bogdan Szozda i przewodniczący Sekcji Przemysłu Lotniczego - Roman Jakim. Naszą firmę reprezentowali Zb.Cebula, który jest sekretarzem Rady Sekcji i D.Sobczak, pełniący funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej SKPZ. XX WZD prowadzono w zwyczajnym toku obrad. Sprawozdanie z działalności Rady Sekcji za okres od 26 maja 2010 r. do 24 października 2011 r. złożył przewodniczący St.Głowacki. Następnie W.Dąbrowa przedstawił delegatom sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej i przeprowadzonych przez nią kontroli stanu finansów i działalności statutowej Sekcji. Po krótkiej dyskusji i wyjaśnieniach delegaci uchwalili absolutorium dla przewodniczącego i członków Rady Sekcji. W dyskusji programowej znów wrócił temat zmian w statucie Związku, dotyczący przekształcenia „Solidarności” w struktury branżowo – regionalne. W tej sprawie przyjęto stosowna uchwałę, która przesłana będzie do komisji statutowej Związku. Delegaci podjęli też m.in. uchwały: o wygaśnięciu mandatu delegata z FUMIS Wadowice, który odszedł ze spółki w Programie Dobrowolnych Odejść, o przyjęciu do SKPZ Komisji Zakładowej OBR SM Tarnów. Przeprowadzony wybory uzupełniające do składu Rady Sekcji. Delegaci w głosowaniu tajnym powierzyli ten mandat Mieczysławowi Kocołowi (OBR SM). Gorącą i długą dyskusję delegatów wywołał wniosek Z.Goliszewskiego (BUMAR Łabędy) o wotum nieufności dla prezesa GRUPY BUMAR Edwarda Nowaka. W głosowaniu wniosek jednak przepadł. Poparło go 14 delegatów, 17 było przeciw, pozostali wstrzymali się od głosu. Przyjęto natomiast wniosek o przygotowaniu przez Prezydium Rady Sekcji oceny, blisko czteroletniej pracy prezesa Nowaka. Po przyjęciu jej przez Radę Sekcji, ocena wraz ze stosownymi wnioskami będzie przedstawiona premierowi rządu. Delegaci zapoznali się również ze stanem zaawansowania działań restrukturyzacyjnych i konsolidacyjnych w GRUPIE BUMAR. Przekształcenia w spółkach sektora obronnego zmuszają organizacje związkowe do pracochłonnych czynności związanych z organizacją nadzwyczajnych zebrań delegatów, ze zmianami nazw organizacji, pieczęci, adresów, zaświadczeń REGON, NIP itd. Delegaci zastanawiali się również nad organizacją przyszłorocznego WZD przypadającego w 20. roku działalności „zbrojeniówki”. Zbigniew Cebula wstępnie deklarował, że Radom może zorganizować WZD. Przemawia za tym fakt, że to właśnie w hali RKS BROŃ odbyło się pierwsze spotkanie liderów „Solidarności” z zakładów przemysłu zbrojeniowego oraz członków Rad Pracowniczych z tych zakładów.Powrót do treści | Wróć do menu głównego