NSZZ Solidarnosc Fabryka Broni


Idź do treści

Menu główne:


Stanowiska 28.09.2017

ZBROJENIOWKA > Rok 2017

Suchedniów, dn. 28.09.2017 r.

STANOWISKO NR 1 / XXVI WZD/ 2017
Krajowej Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność”
z dnia 28.09.2017 r.w sprawie : aktualnej sytuacji w Polskiej Grupie ZbrojeniowejZ nadzieją przyjęliśmy wyniki ostatnich wyborów parlamentarnych.
Po gehennie przygotowanej przez ostatnie lata przez rząd PO – PSL wstąpiła w nas – pracowników przemysłu zbrojeniowego, nadzieja. Z nieukrywaną satysfakcją przyjęliśmy pierwsze decyzje Rządu Pani Premier Beaty Szydło. Nie tylko słowa, ale konkretne działania, które tak naprawdę sprowadzały się do realizacji postulatów zgłaszanych przez Krajową Sekcję Przemysłu Zbrojeniowego od wielu lat.
Były to między innymi:
- zwiększenie wydatków budżetowych na modernizację Sił Zbrojnych,
- modernizacja polskiej armii w oparciu o polski przemysł obronny,
- wieloletni system zamówień wojskowych ,
- przejęcie uprawnień właścicielskich nad zakładami zbrojeniowymi przez M.O.N.,
- konsolidacja zakładów przemysłu zbrojeniowego .
Te postulaty w większości zostały zrealizowane, bądź są w trakcie realizacji.
Są jednak sprawy, które budzą nasz niepokój i troskę o zachowanie tempa realizacji założeń oraz metody ich wykonania.
Nadzór nad spółkami zbrojeniowymi, dobór kadr, pozostawiają wiele do życzenia.
Powołana do tego spółka – Polska Grupa Zbrojeniowa SA naszym zdaniem, nie zdaje kompletnie egzaminu. Brak jasnej koncepcji funkcjonowania Grupy, brak strategii, brak właściwej komunikacji i nadzoru nad spółkami, a przede wszystkim przypadkowość w działaniach powoduje, że obawiamy się , iż cały wysiłek włożony przez Rząd i Pana Ministra Antoniego Macierewicza w modernizację Sił Zbrojnych zostanie zmarnowany.
Tak surowej oceny nie wydajemy ot tak, ale po prawie 2 latach funkcjonowania
P.G.Z. SA w nowych uwarunkowaniach politycznych. Przykład bałaganu przy składaniu zamówień przez „AUTOSAN” Sp. z o.o. nie jest odosobniony. Brak koordynacji działań powoduje, że podobnych incydentów może być dużo więcej. To jest i będzie kompromitacja.
Brak współpracy Zarządu P.G.Z. SA nawet z tymi przypadkowymi Zarządami Spółek powoduje, że większość umów realizowanych do M.O.N. jest z opóźnieniem, za co firmy ponoszą ogromne kary finansowe. Nie można dopuścić do sytuacji, że przy tym poziomie zaangażowania Rządu, przy tym poziomie zamówień w firmach P.G.Z. SA, będą generowane straty i ujemne wyniki finansowe.
Dotychczas nie wychodziliśmy z tymi problemami na zewnątrz, nie mniej jednak w sytuacji zagrożenia degradacją branży, naszych zakładów i wysiłków Rządu, nie będziemy mieli innego wyjścia.
Przedstawiając te problemy, chcemy zapobiec zmarnowaniu ogromnej szansy jaką dostaliśmy od Rządu Premier Beaty Szydło.
Program i działania Rządu PiS nie mogą być zniweczone przez brak odpowiedzialnego nadzoru i konsekwentnej realizacji tego Programu.

STANOWISKO NR 2 / XXVI WZD/ 2017
Krajowej Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność”
z dnia 28.09.2017 r.


w sprawie: sytuacji w Spółkach Zbrojeniowych


Członkowie NSZZ „Solidarność” skupieni w Krajowej Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego z nadzieją na poprawę sytuacji w swoich spółkach przyjęli zwycięstwo PiS w wyborach parlamentarnych.
Zapowiadane zmiany w składach Zarządów Spółek dawały nadzieję na poprawę organizacji pracy i szybszą stabilizację ekonomiczną i zatrudnieniową
z nastawieniem na przyjęcia do pracy.
Kierunek zmian w strategii zamówień Ministerstwa Obrony Narodowej powoduje, że postulaty kierowane przez lata do kolejnych Rządów RP o zamówienia wieloletnie doczekały się wreszcie realizacji.
To daje szansę stabilności i spokoju w Spółkach.
Jednakże zmiany, jakie zostały dokonane w niektórych Zarządach
a w konsekwencji na niższych stanowiskach kierowniczych coraz bardziej rozczarowują i prowadzą do pogarszania się atmosfery wśród pracowników w naszych zakładach.
Jednym z podstawowych elementów zarządzania, bardzo ważnym, jest szacunek dla każdego zatrudnionego .Szacunek zaś do pracowników z dużym stażem pracy powinien być priorytetem i nikogo nie dziwić.
Nie możemy jednak nie zauważać faktu, że pogarsza się atmosfera wśród pracowników i spada zaufanie do przełożonych na wielu odcinkach pracy w Spółkach Obronnych.
Metoda „zamordyzmu” jaką zaczyna się stosować oraz system kar, upomnień, nagan i zwolnień z pracy pod byle pretekstem w najbliższym czasie doprowadzi do tragedii.
Pracownicy zaczynają coraz głośniej wyrażać swoje niezadowolenie z nowego systemu zarządzania ludźmi. Przyjmuje się ludzi, niekompetentnych, ślepo wykonujących „rozkazy” Zarządów. Toleruje się donosy na swoich kolegów z pracy, a nawet na całe grupy pracownicze. Wprowadza się do kadry kierowniczej emerytowanych oficerów służb i policji, którzy swoje kariery robili za rządów PO – PSL. Wygląda na to, że Zarządom zależy na tym, aby pracownicy pracowali w ciągłym napięciu i strachu przed ukaraniem lub zwolnieniem.
Metody te przypominają czasy stanu wojennego. Takie metody zarządzania w Spółkach Obronnych są niedopuszczalne. Spokój, precyzja i dobre stosunki międzyludzkie są niezbędne, wręcz konieczne.
Wszyscy podkreślają, że człowiek jest istotą najważniejszą i należy mu się szacunek. W niektórych Spółkach PGZ takiego szacunku brak. Mało tego. Wyzwolono najgorszą cechę, jaką posiada człowiek – donosicielstwo.
To doprowadziło do tego, że pracownicy przestali sobie ufać obawiając się czy ktoś nie doniesie do szefa o tym, o czym się rozmawia, czy nie jest podsłuchiwany. Od dawna nie było tak złej atmosfery pracy.
Delegaci XXVI WZD KSPZ NSZZ „S” bardzo krytycznie oceniają takie działania Zarządów. To nie ma nic wspólnego z dyscypliną pracy i dyscypliną procesów produkcyjnych.
To nie pracownicy wymagają naprawy, ale zarządzający w naszych Spółkach.
Domagamy się natychmiastowego odwołania Zarządów, które w sposób karygodny łamią zasady współżycia i przekraczają wszelkie granice norm społecznych,
Nie o takich kierunkach zmian myślano wprowadzając Kodeks Etyki Polskiej Grupy Zbrojeniowej.STANOWISKO NR 3 / XXVI WZD/ 2017
Krajowej Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność”
z dnia 28.09.2017 r.


w sprawie: poparcia dla Ministra Obrony Narodowej


W imieniu wszystkich pracowników przemysłu zbrojeniowego Delegaci XXVI Walnego Zebrania Delegatów udzielają pełnego poparcia Panu Ministrowi Antoniemu Macierewiczowi.
Od wielu lat do 2015 roku nasze zakłady były poddawane przez kolejne ekipy rządzące permanentnym procesom restrukturyzacji, próbom likwidacji, poniżania i wielokrotnie ponawiano próby wyprzedaży zakładów.
Branża zbrojeniowa była traktowana jak „trędowata”, która jest dla całej gospodarki tylko obciążeniem. Sprawy bezpieczeństwa, suwerenności Państwa były nieistotne.
Przejęcie Rządu przez P i S oraz Panią Premier Beatę Szydło diametralnie zmieniło naszą sytuację. Powierzenie obowiązków Ministra Obrony Narodowej Panu Antoniemu Macierewiczowi to gwarancja , konsekwentnej realizacji założeń programu Rządu. Po raz pierwszy po wielu latach możemy mówić o realizacji postulatów naszej branży tj:
- zwiększeniu realnych wydatków budżetowych na modernizację armii,
- wieloletnim systemie zamówień wojskowych,
- modernizacji polskiej armii w oparciu o polski przemysł obronny,
- konsolidacji zakładów przemysłu zbrojeniowego,
- przejęciu uprawnień właścicielskich nad zakładami zbrojeniowymi przez M.O.N.
Wszystkie personalne ataki na Pana Ministra są spowodowane wściekłością
i zawiścią wobec sukcesów osiąganych przez Rząd
Delegaci XXVI WZD Krajowej Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność” wyrażają wyrazy poparcia dla Pana Ministra za dotychczasowe
działania. Dzięki działaniom Ministra Obrony Narodowej oraz Rządu pracownicy przemysłu zbrojeniowego są dumni , że mogą pracować na rzecz bezpieczeństwa Rzeczpospolitej.

Oczekujemy jednak od Ministra Obrony Narodowej bardziej skutecznej polityki kadrowej w P.G.Z. SA oraz spółkach zależnych.

STANOWISKO NR 4 / XXVI WZD/ 2017
Krajowej Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność”
z dnia 28.09.2017 r.


w sprawie: ustawy emerytalnej


Od 1 października wejdzie w życie ustawa, która przywraca moment przejścia na emeryturę po osiągnięciu 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.
Jest to działanie, które należy docenić. Jednak postulaty NSZZ”S” szły w kierunku, aby o momencie przejścia na emeryturę decydował składkowy staż pracy. Taka idea zmian została zawarta w 14 punkcie „21 postulatów sierpniowych” z 1980 r.
Delegaci na WZD KSPZ NSZZ”S” w dalszym ciągu domagają się realizacji tego postulatu. Wprowadzenie zasady, aby kobiety mogły przejść na emeryturę po 35 latach pracy oskładkowanej a mężczyźni po 40 latach jest postulatem, który nie został zrealizowany i podnoszony jest na wszystkich spotkaniach z członkami związku.
Jesteśmy przekonani, że te oczekiwania znajdą swój finał w przygotowywanej ustawie emerytalnej, będą przyjęte przez Rząd, Sejm i Prezydenta RP.
STANOWISKO NR 5 / XXVI WZD/ 2017
Krajowej Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność”
z dnia 28.09.2017 r.


w sprawie: utworzenia w ramach P.G.Z. SA „Centrum Usług Biznesowych”

XXVI Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność” stwierdza, że utworzenie w ramach Polskiej Grupy Zbrojeniowej tzw. „Centrum Usług Biznesowych”, z zamiarem przejęcia od poszczególnych spółek obszarów zakupowych, finansowowo-księgowych, kadrowo-płatniczych, szkoleniowych, teleinformatycznych, zarządzania nieruchomościami, flotą samochodową czy nawet utrzymaniem czystości, spowoduje chaos, bałagan organizacyjny, a także wzrost kosztów w spółkach, gdzie są wypracowywane dochody.
Tym samym po raz kolejny zostaje podjęta próba wprowadzania takich zmian w funkcjonowaniu PGZ, które nie mają żadnego uzasadnienia ekonomicznego, organizacyjnego, efektywnościowego, a wyłącznie ograniczą uprawnienia spółek wchodzących w skład Grupy, pozbawią je podstawowych instrumentów do funkcjonowania i racjonalnego kształtowania polityki rozwojowej.
W rezultacie te działania wywołają negatywne konsekwencje społeczne, na co absolutnie nie ma zgody Krajowej Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność” i będzie powodem wszczęcia formalnej procedury sporu zbiorowego. WZD NSZZ „Solidarność” Zakładów Przemysłu Zbrojeniowego stwierdza, że proponowane rozwiązania to mechaniczne przenoszenia systemu z innego rodzaju organizacji nie uwzględniające specyficznych uwarunkowań branży zbrojeniowej w naszym kraju, m.in.
zróżnicowania spółek pod względem wielkości, specyfiki i różnorodności branż,łożenie spółek w regionach o różnym poziomie rozwoju gospodarczego,

funkcjonowanie systemów „liderów” i grup spółek realizujących poszczególne projekty oraz negocjacje kontraktów z partnerami krajowymi i zagranicznymi wymaga od spółek profesjonalnie przygotowanego, bezpośredniego zaplecza,
prowadzenie polityki kadrowo – zatrudnieniowej w zależności od możliwości regionalnych; kształtowania tego środowiska według potrzeb poszczególnych spółek poprzez porozumienia z lokalnymi uczelniami i szkołami zawodowymi,
dostosowanie systemu szkoleń zakładowych do indywidualnych potrzeb spółek,
różne systemy informatyczne funkcjonujące w poszczególnych spółkach, w tym w niektórych na etapie wdrażania.

Praktyczną konsekwencją wprowadzania w przemyśle zbrojeniowym tego bardzo teoretycznego rozwiązania będzie:
Niekontrolowany wzrost biurokracji,ększenie kosztów funkcjonowania spółek,i wydłużenie systemu decyzyjnego,łączenie spod władzy i kontroli kierownictwa spółek istotnych obszarów działalności i przekazania ich, osobom i strukturom, którą będą ponosiły dość iluzoryczne konsekwencje i odpowiedzialność,

Powstanie wielu ośrodków decyzyjnych,miejsc pracy wysokiej jakości, przede wszystkim w regionach, gdzie występuje ich duży deficyt,z pracy fachowców z wieloletnim doświadczeniem na szkolenie, których spółki poniosły poważne wydatki na rzecz osób, które będą dopiero się przyuczały.

Sprzeciw budzi również sposób wprowadzania tych zmian. Niezwykle istotne informacje dotyczące funkcjonowania Grupy i zatrudnionych w niej pracowników są podawane na konferencjach prasowych bez nawet najmniejszych prób konsultacji ich z NSZZ „Solidarność”. Traktujemy to jako naruszenie zasad współpracy i dialogu społecznego zagwarantowanego w Ustawie o związkach zawodowych.
Nie tworzy to klimatu wzajemnego zaufania i rodzi obawy o dalszą współpracę. W tej sytuacji za konieczne – uważamy pilne podjęcie rozmów w sprawie określenia kierunków funkcjonowania PGZ S.A. Brak reakcji na nasz postulat będzie sygnałem do rozpoczęcia przygotowań do akcji protestacyjnej zgodnie z Ustawą o związkach zawodowych.STANOWISKO NR 6 / XXVI WZD/ 2017
Krajowej Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność”
z dnia 28.09.2017 r.


w sprawie sytuacji społecznej w RADMOR - Gdynia


Delegaci na XXVI WZD Krajowej Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność” z niepokojem obserwują narastające napięcie pomiędzy K.M. NSZZ „Solidarność” RADMOR i Zarządem tej Spółki.
Zarząd przyjął postawę niepodejmowania rozmów z grupą negocjacyjną oraz z Prezydium KM NSZZ „Solidarność”, co powoduje brak możliwości rozwiązania konfliktu.
K.M. NSZZ „Solidarność” broniąc praw pracowniczych oraz o stabilności swojego zakładu wielokrotnie zwracała się do Zarządu Spółki o rozmowy (negocjacje), bezskutecznie do dnia dzisiejszego.
To doprowadziło do przeprowadzenia referendum wśród pracowników wydzielonego Zakładu Mechanicznego, którego wynik potwierdza, że większość pracowników podziela obawy Związku.
Mając na uwadze dobro firmy i pracowników, zwracamy się do właściciela W.B. ELECTRONICS o doprowadzenie do wspólnego spotkania (Grupa negocjacyjna, K.M. NSZZ „Solidarność” RADMOR, Zarząd Spółki, większościowy
akcjonariusz) w celu wypracowania kompromisu.
U C H W A Ł A NR 1 / XXVI WZD/ 2017
Krajowej Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność”
z dnia 28.09.2017 r.

w sprawie: przyjęcia w skład KSPZ firmy AUTOSAN


Po spełnieniu wymogów Regulaminu działalności Rady Krajowej Sekcji
Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność” oraz Ordynacji Wyborczej.
XXVI Walne Zebranie Delegatów KSPZ NSZZ „Solidarność’ postanawia przyjąć
w skład Sekcji : Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” „AUTOSAN” Sp. z o.o.
z siedzibą w Sanoku ul. Lipińskiego 109.


Przewodniczący
XXVI WZD KSPZ NSZZ „Solidarność”
Stanisław Głowacki

Powrót do treści | Wróć do menu głównego