NSZZ Solidarnosc Fabryka Broni


Idź do treści

Menu główne:


Spotkanie z PGZ i MAP

ZBROJENIOWKA > Rok 2021SPOTKANIE W PGZ


W dniu 7 maja br. w siedzibie spółki PGZ S.A. w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu konsultacyjno-doradczego składającego się z przedstawicieli Sekcji Krajowych Przemysłu Zbrojeniowego. KSPZ „Solidarność” reprezentują: Przewodniczący Stanisław Głowacki (MESKO) oraz dwaj zastępcy Przewodniczącego Henryk Szostak (HSW) i Janusz Lewandowski (PITRADWAR). Szefem Zespołu jest dyr. Dariusz Wójcik odpowiedzialny za współpracę ze związkami zawodowymi w PGZ. Spotkanie pod nieobecność Prezesa Sebastiana Chwałka zainaugurował wiceprezes Bogdan Borkowski. Zespół liczy 7 osób,docelowo będzie pracowało w nim 8 osób.
Na wstępie Prezes Borkowski poinformował, że jest to pierwsze spotkanie, ale nie ostatnie. Zespół będzie pracował również w mniejszych kompetencyjnych grupach w zależności od potrzeby. Podkreślił ważność tematów pracowniczych w przemyśle zbrojeniowym.
Po autoprezentacji każdego uczestnika zespołu Prezes poprosił dyr. Domańskiego o nakreślenie w ogólnych zarysach zadania, jakie będą wymagały szczerej i rzetelnej formy konsultacji.
Istotą działań Zarządu w PGZ będzie przeprowadzenie procesów konsolidacji przy budowie centrów produkcyjnych. Temu będą służyły dwa cele: konsolidacja, która ma się opierać na spółkach obronnych i na rzecz obronności oraz optymalizacja kosztowa i produktowa. Dyrektor podkreślił, że ten proces PGZ chce robić z udziałem i w konsultacji ze związkami zawodowymi. Nie są to łatwe procesy, ale są do wykonania. Potrzebne są do tego duże pieniądze. Dokument konsolidacyjny, który będzie stworzony
,musi być zaakceptowany przez zarządy spółek i zaprezentowany Radzie Nadzorczej, szefom MAP i MON. Aby odnieść sukces w tym zakresie należy zrobić to dobrze.
Dyr. finansowa biorąca udział w spotkaniu oświadczyła, że należy brać pod uwagę doświadczenia spółek grupy od strony pozytywnej i negatywnej.
Dyr. D.Wójcik zabierając głos poinformował, że powołanie tego zespołu świadczy o poważnym traktowaniu związków zawodowych. Spotkania będą się odbywać raz na kwartał. O bieżących problemach zespół będzie rozmawiał na miejscu w spółkach. Zaznaczył, że jest do dyspozycji w każdej chwili
,jeżeli zajdzie taka potrzeba.
H.Szostak zabierając głos zasygnalizował, że procesy restrukturyzacyjne nie muszą być problemem. Wystarczy, że stworzy się dobry program konsolidacji biorący pod uwagę ochronę interesów pracowniczych. W tym zakresie należy rozmawiać, dochodzić do porozumienia i ostatecznych ustaleń. Ten proces wymaga znacznego wsparcia finansowego z zewnątrz spółek. Jest to zadanie trudne, jednak wykonalne zakładając, że wszyscy zainteresowani będą w nim brali udział.
Stanisław Głowacki poinformował, że związek „Solidarność” przedstawi swoją opinię co do funkcjonowania Grupy i procesów konsolidacyjnych. Zaproponował, aby w pewnym momencie zorganizować naradę w celu poznania stanowiska Rządu. Może to nastąpić w momencie, gdy powstanie szkic projektu procesu konsolidacyjnego. Na koniec spotkania dotarł Prezes PGZ S. Chwałek oraz Prezes Olejnik. Jest to dobry początek nowego otwarcia we współpracy. Jednak ocenić ją będzie można dopiero po pewnym czasie.


SPOTKANIE W MAP


W dniu 10 maja br. odbyło się spotkanie związkowców w Ministerstwie Aktywów Państwowych z dyr. Sobczykiem,odpowiedzialnym za przemysł zbrojeniowy w departamencie III. Na spotkanie to zostali poproszeni reprezentanci Krajowej Sekcji Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność”.
Dyr. Sobczyk na wstępie poinformował, że poprosił o te spotkanie z powodu dużej ilości pism kierowanych do Ministerstwa przez Przewodniczącego St. Głowackiego. Należy dopowiedzieć, że na żadne pismo Związek nie dostał odpowiedzi. Jest to pierwsze spotkanie w tym zakresie od listopada ubr. Po krótkiej dyskusji ustalono, że zostaną omówione dwie kwestie: znalezienie szybkiego sposobu na uspokojenie atmosfery w MESKO oraz sytuacji ogólnej w Grupie spółek zbrojeniowych w kontekście konsolidacji.
Przewodniczący Stanisław Głowacki naświetlił sytuację w swej spółce już po zmianie Prezesa Zarządu. Zaapelował o jak najszybsze powołanie nowego Prezesa. Podkreślił, że nowy Prezes powinien zająć się jak najszybciej wdrożeniem programów inwestycyjnych (są opóźnienia nawet do 12 miesięcy) oraz przerostami kadrowymi spowodowanymi przez poprzednika. Na koniec dodał, że to co jest w tej chwili w spółce jest niedopuszczalne. Działania Związku są skierowane na ratowanie spółki. Dyrektor obiecał przyśpieszenie pewnych procesów jednak, że dopiero objął stanowisko musi się zapoznać ze zgłoszonymi przez Przewodniczącego uwagami. Jeżeli chodzi o sytuację w zbrojeniówce, zadeklarował współpracę ze stroną związkową. Uznał, że forma bezpośrednich spotkań będzie najlepszym rozwiązaniem. Zaproponował abyśmy zajęli się na początek sprawami najważniejszymi. Wobec tego St. Głowacki zasygnalizował, że jedynym z takich ważnych tematów jest rozpoczęcie rozmów na temat Strategii rządowej dla PPO. Ostatnia zakończyła się w 2012 r. Ponadto należy wrócić do dialogu w ramach Zespołu Trójstronnego, jako najlepszej formuły wymiany stanowisk i podejmowania decyzji. Dyektor obiecał, że zapozna się z dokumentami dotyczącymi Strategii i formułą funkcjonowania Zespołu Trójstronnego. W spotkaniu uczestniczyli ze strony NSZZ „S”: St. Głowacki, H. Szostak i J. Lewandowski.Powrót do treści | Wróć do menu głównego