NSZZ Solidarnosc Fabryka Broni


Idź do treści

Menu główne:


Regulaminy

AKTUALNOSCI > Dokumenty


PRZYKAZANIA ZWIĄZKOWE


1. Doskonal w sobie typ pracownika - obywatela, mając dobro Ojczyzny i zakładu na pierwszym planie
2. Nie zapominaj, że w naszej organizacji jest miejsce tylko dla ludzi
o nieposzlakowanej opinii.
3. Poznaj dokładnie obowiązki związkowe i wypełniaj je sumiennie, zwiększ swoje zaangażowanie, gdy zaszczycą Cię wyborem do władz.
4. Nie przyjmuj mandatu, jeśli nie będziesz umiał wywiązać się z obowiązków.
5. Ze służby dla kolegów i społeczeństwa nie czyń osobistej kariery.
6. Pogardzaj obłudą i hipokryzją, nie stawaj w obronie ludzi niemoralnych
i skompromitowanych.
7. Nie krytykuj i nie poniżaj swojej organizacji przy obcych, jej wady
i mankamenty omawiaj tylko na zebraniach.
8. Uczęszczaj systematycznie i punktualnie na zebrania.
9. Troszcz się o pozyskiwanie nowych członków.
10. Spełniaj rzetelnie obowiązki służbowe.
11. Gdy Twoi koledzy pracują gorliwie, nie zniechęcaj ich do pracy.
12. Zamiast złośliwej krytyki, służ swoją mądrą radą i świeć dobrym przykładem.
13. Popieraj edukację związkową.
14. Kolegom w potrzebie spiesz z pomocą, a dla otoczenia bądź uprzejmym
i życzliwym.

UCHWAŁA KZ nr 1/2010
dot. przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Zakładowej


Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" Fabryka Broni "Łucznik" - Radom Sp. z o.o. uchwala Regulamin Pracy KZ na kadencję 2010-2014 o następującej treści:

Regulamin Pracy
Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" FB"Łucznik"- Radom Sp. z o.o.

Rozdział I.
Zadania Komisji Zakładowej.
§ 1

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" FB "Łucznik"-Radom Sp. z o.o. jest głównym, po Walnym Zebraniu Delegatów organem władzy związkowej w spółce. Podstawą jej działania stanowi: Statut NSZZ"S", uchwały KZD, uchwały WZD oraz uchwały władz regionalnych i branżowych Związku.

§ 2


Członkowie KZ są powoływani i odwoływani przez Walne Zebranie Delegatów.

§ 3


Główne zadania KZ to:
a/ ochrona praw, godności i interesów pracowniczych, obrona miejsc pracy i walka o godziwe wynagrodzenia członków Związku a w szczególności:
- ochrona interesów zdrowotnych, materialnych, socjalnych, rekreacyjnych i kulturalnych członków oraz ich rodzin,
- podejmowanie starań o zharmonizowanie prawidłowego działania spółki z interesami pracowników,
- reprezentowanie swoich członków wobec Zarządu Spółki, Rady Nadzorczej, właściciela oraz władz branżowych, regionalnych i krajowych Związku,
- udzielanie pomocy materialnej członkom Związku oraz organizowanie samopomocy koleżeńskiej,
- udzielanie pomocy oraz podejmowanie interwencji w przypadku konfliktów między pracownikiem a kierownictwem spółki,
- zapewnienie pracownikom warunków podnoszenia wiedzy związkowej oraz kwalifikacji zawodowych,
- organizowanie i kierowanie akcjami protestacyjnymi ogłoszonymi w przypadku naruszenia interesów pracowniczych a w szczególnych przypadkach proklamowanie strajku.
b/ sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy, a w szczególności przepisów
i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kierowanie działalnością Społecznej Inspekcji Pracy.
c/ informowanie członków o działaniach Związku,
d/ nadzór nad funkcjonowaniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
e/ ścisła współpraca z członkami Rady Pracowników,
f/ inne wynikające ze Statutu NSZZ "S" i uchwał władz Związku.

Zadania te Komisja Zakładowa realizuje poprzez podejmowanie stosownych uchwał, stanowisk i wniosków.

Rozdział II.
Struktura KZ
§ 4


Na czele Komisji Zakładowej stoi Przewodniczący, wybrany przez Walne Zebranie Delegatów, który kieruje pracami Komisji oraz pracami jej Prezydium. Zobowiązany jest ponadto
do nadzoru i egzekwowania wykonywania obowiązków przez członków KZ i jej Prezydium.

§ 5


1. Prezydium liczy 7 osób i wybierane jest w głosowaniu tajnym na wniosek przewodniczącego, spośród członków Komisji Zakładowej.
2. Prezydium Komisji Zakładowej stanowią:
- Przewodniczący
- V-ce przewodniczący
- V-ce przewodniczący ds. emerytów i rencistów
- Sekretarz
- Skarbnik
- Członek ds. promocji Związku
- Członek ds.

§ 6


Członkowie Prezydium odpowiedzialni są za:
- realizacje uchwał KZ i WZD,
- poprawne funkcjonowanie komórek organizacyjnych Związku,
- organizowanie i nadzór nad pracami komisji problemowych,
- przygotowywanie posiedzeń KZ oraz Walnych Zebrań Delegatów,
- organizację zebrań wydziałowych,
- przygotowanie na posiedzenia KZ projektów uchwał, stanowisk, preliminarza budżetowego,
- rozpatrywanie materiałów i pism wpływających do KZ,
- przygotowywanie i kolportowanie materiałów informacyjnych o działaniach Związku oraz
promocję Związku,
- prawidłową gospodarkę finansową KZ,
- majątek trwały i nietrwały KZ.

§ 7


Prezydium ma uprawnienia do:
- zwoływanie nadzwyczajnych posiedzeń Komisji Zakładowej w sprawach wymagających pilnego zajęcia stanowiska Związku,
- zapraszania gości na posiedzenia KZ i WZD.
W sprawach nie rozpatrywanych przez KZ, Prezydium reprezentuje stanowisko zgodne ze Statutem i uchwałami władz Związku.

§ 8


Prezydium odbywa swe posiedzenia, co najmniej raz na miesiąc. W obradach Prezydium mogą brać udział osoby zaproszone przez Przewodniczącego Komisji Zakładowej.

§ 9


Prezydium podejmuje decyzje kolegialnie poprzez głosowania.

§ 10


Komisja Zakładowa w miarę potrzeb powołuje w drodze uchwały komisje problemowe pracujące przez cały okres kadencji. W skład komisji wchodzą członkowie KZ oraz powołani członkowie Związku spoza składu KZ.
Prace wszystkich zespołów i komisji koordynuje Przewodniczący KZ.

§ 11


Komisje problemowe odpowiedzialne są za merytoryczne przygotowywanie opinii i stanowisk oraz projektów uchwał w sprawach wchodzących w zakres kompetencji danej komisji.

Rozdział III.
Posiedzenia KZ
§ 12


KZ zbiera się co najmniej raz na dwa miesiące, na posiedzeniach zwyczajnych oraz w innych terminach na posiedzeniach nadzwyczajnych zwoływanych przez Prezydium KZ lub Przewodniczącego.

§ 13


Członkowie KZ zobowiązani są do uczestnictwa w posiedzeniach Komisji.

§ 14


W posiedzeniach KZ uczestniczą z prawem zabierania głosu członkowie KZ, przewodniczący lub członkowie Komisji Wydziałowych i członkowie Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni przez Prezydium goście i doradcy Związku.

§ 15


Za przygotowanie posiedzeń KZ odpowiedzialne jest Prezydium KZ.

§ 16


Posiedzeniom Komisji Zakładowej przewodniczy Przewodniczący KZ lub jego zastępca.

§ 17


Do obowiązków prowadzącego obrady należy w szczególności:
a/ prowadzenie obrad w sposób gwarantujący sprawny i rzeczowy ich przebieg,
b/ udzielanie głosu biorącym udział w obradach, zgodnie z kolejnością zgłoszeń,
c/ odbieranie głosu, jeżeli dyskutant mówi nie na temat, swoją wypowiedzią w sposób rażący zakłóca porządek obrad lub narusza normy obyczajowe,
d/ podejmowanie decyzji w sprawach nie objętych niniejszym regulaminem.

§ 18


Na każdym posiedzeniu KZ, Prezydium składa informacje ze swej działalności, o podjętych decyzjach zwłaszcza dotyczących finansów KZ.

§ 19


Posiedzenia KZ są protokołowane przez sekretarza - członka Prezydium. Teksty przyjętych uchwał i stanowisk są odczytywane na kolejnym posiedzeniu KZ.

§ 20


Uprawnionymi do głosowania uchwał, stanowisk i decyzji są wyłącznie członkowie KZ.

§ 21


Głosowania są jawne. Na wniosek 20 % obecnych członków KZ prowadzący obrady zarządza głosowanie tajne. Uchwały i stanowiska podejmowane są zwykła większością głosów.

§ 22


Głosowania w sprawach personalnych są tajne. Wyniki oblicza powołana w tym celu Komisja Skrutacyjna.

§ 23


Głosowanie odbywa się w/g następujących zasad:
a/ wnioski głosuje się w/g kolejności zgłoszeń,
b/ propozycje uchwał głosuje się w kolejności od projektu najdalej idącego,
c/ wnioski formalne (dot. procedury) głosuje się poza kolejnością,
d/ po zarządzeniu głosowania nie przyjmuje się wniosków i nie udziela się głosu do czasu zakończenia głosowania.

§ 24


Do ważności głosowania konieczna jest obecność, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 25


Regulamin obowiązuje od dnia 15 marca 2010 roku.

UCHWAŁA KZ nr 2/2010
dot. powołania Prezydium


Komisja Zakładowa NSZZ "S" FB "Łucznik" - Radom Sp. z o.o. zgodnie ze Statutem Związku i Uchwałą nr 3 III WZD powołuje Prezydium Komisji Zakładowej w składzie:

1. Przewodniczący - Zbigniew Cebula ( FPU )
2. V-ce Przewodniczący - Jerzy Pasek ( FP1 )
3. V-ce Przew. ds. emerytów i rencistów - Tadeusz Bogatek (KEiR)
4. Sekretarz - Dariusz Sobczak ( FPN )
5. Skarbnik - Andrzej Pacek ( FPW )
6. Członek - Paweł Sobczyk (FPU)
7. Członek - Krzysztof Mizera (FP1)
Radom, dnia 15 marca 2010 roku.

UCHWAŁA KZ nr 3/2010
dot.: przyjęcia Regulaminu przyznawania zapomóg związkowych


Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" FB "Łucznik" - Radom Sp. z o.o. Przyjmuje "Regulamin przyznawania zapomóg losowych" o następującej treści:

Regulamin przyznawania zapomóg losowych dla członków
NSZZ "Solidarność" Fabryki Broni "Łucznik" - Radom Sp. z o.o.


1. W pierwszej kolejności członek Związku powinien ubiegać się o zapomogę z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
2. Każdy członek Związku może ubiegać się o zapomogę, jeżeli:
a/ złoży udokumentowany wniosek, w którym przedstawi uzasadnienie potrzeby uzyskania zapomogi losowej, a więc wypadku nagłego, nieprzewidywalnego i niezależnego od wnioskodawcy, powodującego zdecydowanie pogorszenie jego sytuacji dochodowej, także życiowej, rodzinnej i materialnej.
b/ należy do Związku co najmniej 6 miesięcy,
c/ uzyska pozytywną opinię Komisji Socjalnej.
3. Zapomoga ma charakter doraźnej, bezzwrotnej pomocy materialnej i może być przyznana raz na 12 miesięcy.
4. Wysokość zapomogi wynosi
od 100,- do 150,- złotych.
5. Wnioski rozpatruje i opiniuje Komisja Socjalna NSZZ "S" z zastosowaniem kryteriów Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
6. Pozytywnie zaopiniowane wnioski, Komisja Socjalna przedkłada do rozpatrzenia członkom Komisji Zakładowej.
7. Od decyzji Komisji Zakładowej nie przysługuje prawo odwołania.
8. Komisja Socjalna i Skarbnik KZ NSZZ "S" prowadzą ewidencję wypłat zapomóg wypłacanych ze środków NSZZ "Solidarność" obciążając konto socjalne.
9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2010 r.


Radom, dnia 15 marca 2010 roku

UCHWAŁA KZ nr 4/2010
dot. zasiłków statutowych


Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" Fabryki Broni "Łucznik" - Radom Sp. z o.o.
ustala z dniem 1 kwietnia 2010 roku następujące zasady wypłacania zasiłków statutowych:
- zasiłek z tytułu zgonu członka Związku w wysokości 400,-zł - wypłaca się tylko 1 osobie członkowi rodziny, która udokumentuje pokrycie kosztów związanych z pogrzebem oraz okaże
akt zgonu;
- zasiłek z tytułu zgonu współmałżonka w wysokości 200,- zł - wypłaca się po przedłożeniu odpisu stosownego aktu zgonu współmałżonka.
- zasiłek z tytułu zgonu członka rodziny w wysokości 130,- zł, - wypłaca się wszystkim uprawnionym członkom Związku w przypadku zgonu: rodziców, teściów lub dziecka do ukończenia 18 roku życia, po udokumentowaniu stosownym aktem zgonu.
- zasiłek z tytułu urodzin dziecka w wysokości 250,-zł - wypłaca się po uprzednim udokumentowaniu, obojgu rodzicom, jeżeli są członkami Związku, wypłaca się na każde urodzone dziecko oddzielnie, w tym również na dziecko urodzone martwe. Matka samotnie wychowująca dziecko otrzymuje zasiłek zwiększony o 100%.
- zasiłek z tytułu zawarcia pierwszego małżeństwa w wysokości 250,- zł, wypłaca się po przedłożeniu odpisu aktu małżeństwa (ślubu).
- zasiłek z tytułu odejścia na świadczenie przedemerytalne, rentę lub emeryturę
w wysokości 300,- zł
- wypłaca się tylko raz oficjalnej delegacji KZ żegnającej członka Związku.
- w przypadku odwiedzin członka Związku przebywającego na długotrwałym, co najmniej
35 dniowym leczeniu, przez przedstawicieli KZ lub KW, przysługuje im zwrot wydatkowanej
i udokumentowanej paragonem kwoty do 30,- złotych, na zakup upominku.
Kwoty wydatkowane na podstawie powyższej uchwały obciążają konto: ŚWIADCZENIA STATUTOWE.
Radom, 15 marca2010 roku.

UCHWAŁA KZ nr 5/2010
w sprawie: upoważnienia dla Komisji Emerytów i Rencistów


Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" Fabryki Broni "Łucznik" - Radom Sp. z o.o., przekazuje Komisji Emerytów i Rencistów uprawnienia dotyczące: - reprezentowania swoich członków na zewnątrz organizacji; - członkostwa wynikającego z § 9, §12, §13 Statutu Związku;
- przynależności do struktur branżowych §27, §28 Statutu; - dysponowania majątkiem finansowym Koła, powstałym ze składek członkowskich emerytów i rencistów (0,5% wysokości netto w/g odcinka renty lub emerytury) oraz zobowiązuje Skarbnika KEiR do prowadzenia i rozliczania się
z dokumentacji finansowej zgodnej z wytycznymi Skarbnika KZ i Gł. Księgowej oraz do prowadzenia przez Sekretarza KEiR Księgi Uchwał oraz protokołów z zebrań KEiR.
Wszystkie decyzje Koła Emerytów i Rencistów podejmowane być muszą zgodnie
z przepisami prawa związkowego.
Radom, dnia 15 marca 2010 roku.

UCHWAŁA KZ nr 7/2010
w sprawie upoważnienia do reprezentacji organizacji wobec pracodawcy


Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" Fabryki Broni "Łucznik" - Radom Sp. z o.o., zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy o związkach zawodowych upoważnia n/w członków wybranych do władz Związku na kadencję 2010-2014, do reprezentowania organizacji związkowej wobec pracodawcy z zakresu prawa pracy podlegających szczególnej ochronie określonej w art.32 ust.1 ustawy o związkach zawodowych:
1. Zbigniew Cebula FPU Przewodniczący KZ
2. Jerzy Pasek FP1 V-ce Przew.
3. Grzegorz Gumiński FP2
4. Zygmunt Chotecki FP3
5. Dariusz Sobczak FPN Sekretarz
6. Ryszard Górski FBJ
7. Paweł Sobczyk FPU
8. Henryk Włodarczyk FP3
9. Andrzej Pacek FPN Skarbnik
10. Krzysztof Mizera FFP1
11. Edward Kowalewski FP1
12. Mirosław Malmon FBJ Przew. KR

Radom, dnia 15 marca 2010 roku.

UCHWAŁA KZ nr 8/2010
dot. powołania komisji problemowych


Komisja Zakładowa NSZZ "S" FB "Łucznik" - Radom Sp. z o.o. zgodnie z Regulaminem Pracy powołuje n/w komisje problemowe w składzie:
1. Komisja Płacowa - D.Sobczak, P.Sobczyk, Z.Chotecki, A.Krekora;
2. Komisja ds. Informacji - J.Pasek, R.Majewski, R.Górski;
3. Komisja Socjalna - H.Włodarczyk, G.Gumiński;
4. Komisja ds. BHP - T.Jatczak, R.Majewski, A.Obuch;
5. Komisja ds. Rekreacji i wypocz. - J.Pasek, D.Sobczak, A.Pacek,G.Gumiński
6. Komisja ds. Promocji Związku - K.Mizera, E.Kowalewski, J.Kępiński
7. Komisja ds. HDK - A.Obuch, K.Mizera.
Radom, dnia 15 marca 2010 roku.Podmenu:


Powrót do treści | Wróć do menu głównego