NSZZ Solidarnosc Fabryka Broni


Idź do treści

Menu główne:


OFERTA

NSZZ
Dlaczego warto należeć doDlaczego powinieneś zostać członkiem Związku ?


"Solidarność" jest niezależnym samorządnym związkiem zawodowym i jeśli tylko zechcesz będzie bronić Twoich interesów pracowniczych. Obrona będzie tym pewniejsza, że nam możesz zaufać, powiemy Ci zawsze prawdę.
"Solidarność" broni swoich członków w zakładach pracy - nie całych załóg i nie całego społeczeństwa, jednak swoimi sukcesami dzieli się z innymi.
"Solidarność" opowiada się za wartościami chrześcijańskimi dlatego nie zapyta Cię o wyznanie, ani o Twoje poglądy. W Związku jest tolerancja, panuje pełna demokracja.
"Solidarność" bez Ciebie nie będzie solidarna, bez Twojej aktywności, mądrości
i uczciwości nie będzie niezależnym samorządnym związkiem zawodowym powstałym
w wyniku oporu polskiego społeczeństwa w 1980 r. przeciwko totalitarnej władzy.
"Solidarność" jest podstawowym twórcą i gwarantem demokracji w Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli należysz do
"Solidarności" to :
- masz wpływ na kierunek działania i decyzje Związku w zakładzie, branży, regionie i kraju.
- masz dostęp do informacji i wydawnictw związkowych oraz szkoleń związkowych.
- pracodawca chcąc rozwiązać z Tobą umowę o pracę musi zasięgnąć opinii Związku. Jego sprzeciw powoduje, że Twoja sytuacja w Sądzie Pracy staje się niewspółmiernie lepsza, niż kiedy występujesz sam. Zapewniamy Ci bezpłatną opiekę prawną i pełnomocnika.
- zasady i stawki Twojego wynagrodzenia ustalane są w porozumieniu ze Związkiem. Nie jesteś skazany na " jedyną i nie do odrzucenia propozycję " Twojego wynagrodzenia, jaką przedstawi Ci Zarząd Spółki.
- Związek wynegocjuje wszystkie świadczenia należne Tobie i Twoim kolegom wynikające z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
- gdy naruszone zostaną przepisy prawa pracy to na pewno z inicjatywy Związku w zakładzie zostanie przeprowadzona kontrola Państwowej Inspekcji Pracy.
- poprzez przedstawicieli Związku współdecydujesz o zasadach budowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i masz możliwości kontrolowania jego wydatków.
- możesz z rodziną uczestniczyć w imprezach kulturalnych, rekreacyjnych i religijnych organizowanych lub finansowanych przez Związek.
- w krytycznych sytuacjach Związek wesprze Cię pomocą finansową.
- uzyskasz bezpłatne porady prawne w biurze regionalnym Związku.
- przełożony naruszający Twoją godność spotka się z reakcją przedstawicieli Związku.

***
ZASIŁKI STATUTOWE

UCHWAŁA Nr 9
sprawie: podwyższenia zasiłków statutowych


V Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Fabryki Broni „ŁUCZNIK” - Radom Sp. z o.o., obradujące podczas 1. Sesji V WZD, ustanawia z dniem 01 kwietnia br. nowe zasady i stawki wypłacania zasiłków statutowych dla uprawnionych członków Związku:

-zasiłek z tytułu zgonu członka Związku w wysokości 500,-zł- wypłaca się tylko 1 osobie członkowi rodziny, która udokumentuje pokrycie kosztów związanych z pogrzebem oraz okaże akt zgonu;
-zasiłek z tytułu zgonu współmałżonka w wysokości 200,-zł - wypłaca się po przedłożeniu odpisu stosownego aktu zgonu współmałżonka.

-zasiłek z tytułu zgonu członka rodziny w wysokości 150,- zł, - wypłaca się wszystkim uprawnionym członkom Związku w przypadku zgonu: rodziców, teściów lub dziecka do ukończenia 18 roku życia, po udokumentowaniu stosownym aktem zgonu.

-zasiłek z tytułu urodzin dziecka w wysokości 300,-zł wypłaca się po uprzednim udokumentowaniu, obojgu rodzicom, jeżeli są członkami Związku, wypłaca się na każde urodzone dziecko oddzielnie, w tym również na dziecko urodzone martwe. Matka samotnie wychowująca dziecko otrzymuje zasiłek zwiększony o 100%.

-zasiłek z tytułu zawarcia pierwszego małżeństwa w wysokości 300,- zł,wypłaca się po przedłożeniu odpisu aktu małżeństwa (ślubu).

-zasiłek z tytułu odejścia na świadczenie przedemerytalne, rentę lub emeryturę w wysokości 450,- zł - wypłaca się tylko raz oficjalnej delegacji KZ żegnającej członka Związku.

-w przypadku członka Związku przebywającego na długotrwałym, co najmniej 35 dniowym leczeniu, przez przedstawicieli KZ lub KW, przysługuje im zwrot wydatkowanej i udokumentowanej paragonem kwoty do
,-złotych, na zakup artykułów.

wydatkowane na podstawie powyższej uchwały obciążają konto: ŚWIADCZENIA STATUTOWE.

Radom, dnia 27 marca 2018 roku


***Regulamin przyznawania zapomóg losowych dla członków
NSZZ "Solidarność" Fabryki Broni "Łucznik" - Radom Sp. z o.o.


1.W pierwszej kolejności członek Związku powinien ubiegać się o zapomogę z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
2. Każdy członek Związku może ubiegać się o zapomogę, jeżeli:
a/ należy do Związku co najmniej 6 miesięcy,
b/ złoży udokumentowany wniosek, w którym przedstawi uzasadnienie potrzeby uzyskania zapomogi losowej,
c/ uzyska pozytywną opinię Komisji Socjalnej.
3. Zapomoga może być przyznana raz na 12 miesięcy.
4. Wysokość zapomogi wynosi od 150,- do 200,- złotych a w szczególnych wypadkach zdrowotnych
do 350,- złotych.
5.Wnioski rozpatruje i opiniuje Komisja Socjalna NSZZ "S" z zastosowaniem kryteriów Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
6. Pozytywnie zaopiniowane wnioski, Komisja Socjalna przedkłada do rozpatrzenia członkom Komisji Zakładowej.
7. Od decyzji Komisji Zakładowej nie przysługuje prawo odwołania.
8. Komisja Socjalna i Skarbnik KZ NSZZ "S" prowadzą ewidencję wypłat zapomóg wypłacanych ze środków NSZZ "Solidarność" obciążając konto socjalne.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01czerwca 2013 r.Powrót do treści | Wróć do menu głównego