NSZZ Solidarnosc Fabryka Broni


Idź do treści

Menu główne:


Obrady Komisji Zakladowej

AKTUALNOSCI > wydarzenia 2012

OBRADOWAŁA KOMISJA ZAKŁADOWA


We wtorek 7 lutego obradowała Komisja Zakładowa. Porządek zebrania był obszerny. Na wstępie, przewodniczący KZ w imieniu Zarządu Regionu wręczył upominek i podziękował koleżance Małgorzacie Spławiec (FPU) za szczególne zaangażowanie w kampanię zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum emerytalne. Przewodniczący Zb. Cebula jak zwykle po zakończeniu kwartału, zapoznał zebranych z wynikami wpływów i wydatków Związku w IV kw. ubr. Poinformował, że na następne posiedzenie księgowa przygotuje już Bilans oraz Rachunek zysków i strat za miniony rok obrachunkowy, który po zatwierdzeniu przez KZ przedłożony zostanie do Urzędu Skarbowego. Członkowie Komisji Zakładowej podjęli dwie uchwały na mocy których, przeznaczono stosowne kwoty na organizację spotkania z 25 członkiniami Związku w dniu 8 marca oraz wypłacenie jednorazowej zapomogi losowej dla chorego kolegi. Wytypowano też przedstawicieli organizacji zakładowej do udziału w szkoleniach organizowanych przez Zarząd Regionu w zakresie: pracy skarbników (A. Pacek), funduszu socjalnego (G. Gumiński), społecznej inspekcji pracy (T. Jatczak), rozwoju i organizowania związku (K. Mizera), prawa pracy (Zb. Cebula), ogólnozwiązkowym (J. Pasek) i europejskiego prawa pracy (P. Sobczyk). W związku z koszmarnym bałaganem jaki wkradł się przy opracowaniu tegorocznego planu urlopów i zmieniającymi się już kilkakrotnie wytycznymi zarządu spółki w tej sprawie, na mocy delegacji zawartych w Art. 163 §1ą Kodeksu Pracy, Komisja Zakładowa podjęła Decyzję nr 5/2012 wyrażeniu zgody na odstąpienie od opracowywania planu urlopów w spółce. Poruszony został temat spotkania z zarządem spółki i wyartykułowano problemy, które wymagają przedstawienia i uzgodnienia. Następnie zapoznano się z pismem ZZPE z dnia 3 lutego br. w sprawie ZUZP i Regulaminu ZFŚS. Jego treść wywołała zdziwienie i oburzenie faktem, że przez blisko 8 miesięcy Zarząd ZZPE nie podjął żadnych działań w tej kwestii. W listopadzie ubr., przedstawiciele ZZPE z Panią przewodniczącą na czele twierdzili, że ZZPE nie ma uwag i popiera projekt układu. Teraz nagle mają uwagi! Zaskakujące, bo ich „Solidarności” do tej pory nie przedstawiono. Po gorącej dyskusji KZ ustaliła, że mimo wyjątkowo ambiwalentnego stosunku Zarządu ZZPE do tego zagadnienia, ”Solidarność”, która w ciągu kilku miesięcy opracowywała układ zbiorowy, nie może pozwolić na zmarnowanie wysiłku osób, którzy go opracowywali. Reprezentanci Związku podejmą samodzielne negocjacje z Zarządem spółki. Warto i należy walczyć o lepsze jutro wszystkich pracowników. Zarząd ZZPE będzie mógł włączyć się do negocjacji w ramach wspólnej reprezentacji związków zawodowych, co jest najlepszym rozwiązaniem, bądź samodzielnie negocjować układ. Po dyskusji Komisja Zakładowa podtrzymała swoje wcześniejsze stanowisko w sprawie składu Komisji Socjalnej. Kandydat do Komisji musi mieć nieposzlakowaną opinię a jest nią osoba, której przypisuje się takie cechy jak: uczciwość, rzetelność, odpowiedzialność, lojalność, umiejętność przedkładania interesu publicznego nad prywatny. Członek Komisji Socjalnej, który ma dostęp do informacji wrażliwych oraz danych finansowych rodziny pracownika ubiegającego się o wsparcie z funduszy socjalnego, musi posiadać właśnie takie cechy. W szeregach ZZPE i „S” są ludzie o nieposzlakowanej opinii, zaufaniu publicznym i bez trudu można ich oddelegować do pracy w Komisji Socjalnej. Musi być jednak chęć i dobra wola dla takich decyzji. KZ mimo, że większość jej członków uważa to za niesprawiedliwe, poszła na znaczny kompromis i gotowa była zmniejszyć ilościowy skład swoich przedstawicieli w Komisji Socjalnej. Wychodziło to naprzeciw oczekiwaniom, służyło poprawie stosunków i współpracy obu związków. Brak kompromisu oznacza, że w spółce nadal obowiązuje dotychczasowy Regulamin ZFŚS. Z ramienia „Solidarności” pracują w niej: H. Włodarczyk i G. Gumiński oraz T. Rusek z ZZPE.Powrót do treści | Wróć do menu głównego