NSZZ Solidarnosc Fabryka Broni


Idź do treści

Menu główne:


2010 r

ZBROJENIOWKA > Archiwum Zbrojeniówki

EDA

Pod koniec listopada ubr. odbyła się narada z udziałem przedstawicieli rządu, pracodawców i związków zawodowych sektora zbrojeniowego. Wygłaszane tam stwierdzenia chcielibyśmy przedstawić do zapoznania się naszym pracownikom, bowiem los wielu firm zależeć będzie od przyjętych wkrótce rozwiązań. Niebawem wszystkie zamówienia dla armii i służb mundurowych będą dostępne dla wszystkich państw UE.
W dniu 16 maja 2006 r. Polska przystąpiła do Międzyrządowego reżimu stymulującego konkurencyjność. Po tej decyzji w dniu 11 lipca 2006 r. w siedzibie „Radwaru” zostało podpisane porozumienie pomiędzy związkami zawodowymi, a przedstawicielem Rządu, z upoważnienia Rady Ministrów, Panem Radosławem Sikorskim. Na początku kadencji tego rządu „S” pytała o ciągłość władzy, o to czy wszystkie zobowiązania poprzedniej władzy będą przejęte, ponieważ chcieliśmy mieć jasność i czytelność pewnych sytuacji, które mają mieć miejsce. 11 lipca 2006 r. zostały przyjęte pewne zobowiązania, które zostały zaaprobowane decyzją Rady Ministrów do realizacji. Upłynęły ponad 4 lata i nic się nie wydarzyło. Tylko dzięki zrozumieniu resortu Obrony Narodowej stosowane są dotychczas takie metody, które umożliwiają składanie zamówień. Urząd Zamówień Publicznych traktuje swoje zobowiązania jako przystosowanie prawa europejskiego do prawa polskiego i reszta go nie obchodzi. Przedstawiciele resortów spotykają się, rozmawiają a efektów nie ma. Otwarcie rynku od sierpnia br. odbędzie się z wielką korzyścią dla wielkich koncernów, które są skupione w Europie Zachodniej, czy nawet w USA. Polska nie jest jeszcze gotowa żeby z nimi konkurować. Wiemy, że kraje wchodzące w skład UE są doskonale przygotowane do mocnej konkurencji, że wcale nie muszą implementować tych rozwiązań bo już dawno je mają, tylko nam narzucają swoje rozwiązania. To fakt, że przemysł obronny nie jest w stanie zagwarantować resortowi obrony wszystkiego, aby armia była na odpowiednim poziomie uzbrojona. Po prostu są pewne zaszłości techniczne, ale w zdecydowanej większości przemysł próbuje podołać tym problemom. Zdaniem „S” trzeba zapewnić pomoc resortom, które będą rozmawiać i próbować uzgodnić stanowisko w tej sprawie. Powinno być również wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów o wyznaczenie w trybie pilnym koordynatora działań, które przyśpieszą prace i pozwolą na podjęcie pewnych działań. W innym wypadku te konsultacje i rozmowy będą trwały w nieskończoność. Interesy przemysłu zbrojeniowego zabezpieczy tylko odrębna ustawa.
Prezes Grupy Bumar stwierdził, ze BUMAR jest Narodowym Koncernem Zbrojeniowym, który powstał z woli Rządu. Jeżeli Polska wprowadzi tę Dyrektywę to musimy mieć na względzie interes bezpieczeństwa narodowego, który musi się wiązać z interesem ekonomicznym naszego Państwa i polskiego przemysłu obronnego. Ponadto implementacja do polskiego prawodawstwa nie może abstrahować od rzeczywistej sytuacji na rynku uzbrojenia na terenie, na którym tę dyrektywę się wprowadza, czyli na terenie UE. Bumar zlecił 2 lata temu zagranicznej firmie przeprowadzenie badania jak wygląda system zamówień publicznych w teorii i w praktyce w krajach UE. Wygląda on skandalicznie, szczególnie w wielkich krajach UE. Obowiązkiem UZP powinno być poważne potraktowanie postulatów Bumaru, polemika na ten temat i wypracowanie wspólnego stanowiska. W Polsce musi wystąpić pewna praktyka wdrożenia tych regulacji. Wszystkie kraje UE, szczególnie wielka piątka, zrobiły to doskonale. Zawarte są wieloletnie umowy, umowy o pełnym cyklu życia produktów, umowy o wymiarze 3,5,10 lat. Naszym obowiązkiem też jest zawrzeć takie umowy, które będą bronić interesu naszego Państwa. W tym celu strony biorące udział w rozmowach powinny wnioskować aby Rada Ministrów powołała koordynatora lub wskazała któregoś z ministrów jako koordynatora, który odpowiadał będzie za przebieg procesu legislacyjnego.
Zdaniem wiceprezesa Urzędu Zamówień Publicznych prace przebiegają zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów harmonogramem. Dyrektywa zgodnie z przepisami powinna być wdrożona do 21 sierpnia 2011 r. Aktualnie zakończyły się uzgodnienia nad założeniami do ustawy wdrażającej tę Dyrektywę. Są jeszcze pewne rozbieżności, które będą rozstrzygnięte na kolejnych komitetach, które będą się tym zajmować. Jeśli chodzi o samo wdrażanie Dyrektywy to zgodnie z przyjętym harmonogramem jej wdrożenie odbędzie się poprzez nowelizację ustawy „
Prawo zamówień publicznych”. Odbędzie się to poprzez dodanie nowego rozdziału do ustawy pzp, który będzie dotyczył zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa Państwa. Polska jako państwo członkowskie UE jest związana przepisami tej Dyrektywy co oznacza, że musimy wdrożyć wszystkie przepisy bezwzględnie obowiązujące. Oprócz tego Dyrektywa zakłada rozwiązania, które są pozostawione uznaniu państwa członkowskiego. Przepisy, które musimy wdrożyć to wdrażamy w całkowity sposób tak, aby nie narazić się na zarzut nieprawidłowej implementacji. Przepisy, które są fakultatywne, czyli nie są obowiązkowe do wdrożenia, zdaniem UZP i podmiotów uczestniczących w uzgodnieniach założenia powinny prowadzić do wypracowania przepisów, które przyczynią się do zapewnienia szerszego udziału polskich przedsiębiorstw w zamówieniach w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa udzielonych w Polsce, bądź też do zapewnienia właściwej ochrony informacji wrażliwych z punktu widzenia bezpieczeństwa Państwa, czy też zabezpieczenia potrzeb związanych z bezpieczeństwem dostaw. Harmonogram prac RM zakłada, że jeszcze w grudniu br. zajmie się tym dokumentem. Jeżeli dokument zostanie przyjęty będzie stanowił podstawę do przygotowania przepisów odpowiedniej ustawy nowelizującej prawo zamówień publicznych.
Dyrektor Departamentu Spraw Obronnych w MG stwierdził, że powstanie też inny akt prawny- Rozporządzenie RM, które będzie związane z tą implementacją i będzie uwzględniało sprawy o które stronie społecznej chodzi. Dyrektor stwierdził, że reprezentuje stanowisko, które jest uzgodnione w MG, że implementację najlepiej jest przeprowadzić bez różnych dodatków w prawie zamówień publicznych (pzp). Resorty „siłowe” (MON i MSWiA) przy współpracy MSP, MG przygotują projekt regulacji, która będzie mówiła
o sposobie stosowania wyłączeń z pzp, których podstawą jest artykuł 346 TFUE (dawny art. 296), o tym jak należy zdefiniować pojęcie szczególnego bezpieczeństwa naszego kraju z uwzględnieniem udziału polskiego przemysłu zbrojeniowego w całym cyklu życia UiSW. Zdaniem MG powinna być druga ustawa, która będzie załatwiała sprawy o które chodzi środowisku, czyli zdefiniowanie szczególnego interesu bezpieczeństwa Państwa i wyłączeń na tej podstawie z pzp. MG przedstawiło roboczą propozycję definicji, która mówi o tym, że szczególnym interesem bezpieczeństwa państwa jest zapewnienie udziału określonych podmiotów przemysłu obronnego w procesie modernizacji technicznej SZ RP w odniesieniu do całego cyklu życia wybranego asortymentu uzbrojenia, tak aby w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa przez siły zewnętrzne SZ RP mogły otrzymywać UiSW oraz wsparcie logistyczne natychmiast po jego powstaniu. Zdaniem dyrektora nie należy tworzyć szczegółowej listy bowiem Komisja Europejska wyraźnie wskazała w komunikacie wyjaśniającym sposób stosowania art. 296 z 2007 r., m.in., że każde wyłączenie powinno następować oddzielnie. Powstaje pytanie co zapisać w takim akcie prawnym, który pozwalałby stosować art. 346 i jednocześnie minimalizować ryzyko pozywania przed Międzynarodowy Trybunał, ponieważ nie ulega wątpliwości, że KE będzie stosowała ten środek wobec krajach członkowskich, by wymusić otwarcie rynku uzbrojenia. Akt prawny, który powstaje w związku z Dyrektywą nr 81 powinien regulować kompleksowo całość zamówień obronnych, wyjaśniając wyraźnie jaki jest szczególny interes bezpieczeństwa Państwa. Dotyczy to horyzontu czasowego, który będzie po wejściu w życie Dyrektywy. W środowisku powstaje oczekiwanie jakie działania mogą podejmować do tego czasu MON i MSWiA np. czy jest możliwe podpisanie umów wieloletnich, które by pozwalały minimalizować skutki przynajmniej w pierwszym okresie wejścia Dyrektywy.
Podsekretarz Stanu w MON poinformował, że resort będzie w dalszym ciągu prosił UZP o rozważenie możliwości przygotowania odrębnej ustawy, która by regulowała zamówienia wojskowe. Wspólny wniosek ministra SWiA i ministra ON będzie stanowił tryb dokonywania oceny występowania interesu obronności i bezpieczeństwa Państwa mając na uwadze art. 346 Traktatu Europejskiego. Rozporządzenie będzie stanowiło akt wykonawczy do ustawy i umożliwi bardziej płynne dokonywanie podmiotowi wskazanemu w rozporządzeniu oceny danej sytuacji. Tym samym będzie dochodziło do oceny, czy zamówienia w oparciu o art. 346 będą się odbywały w trybie określonym w prawie zamówień, czy nie. Dla MON jest to kwestia niezwykle istotna, gdyż podobnie jak MG nie chce tworzyć listy wyrobów, tylko chce określić potrzeby jaki asortyment musi być w dostawach zagwarantowany. Bezpieczeństwo dostaw będzie obejmowało również utrzymywanie zdolności serwisowych. Należy umożliwić stosowanie pewnych preferencji dla sektora obronnego przy zamówieniach, a mianowicie – uregulować kwestie zaliczek. W kwestii dotyczącej preferencji dla sektora obronnego w kwestiach fakultatywnych trzeba wypracować wspólnie takie rozwiązania systemowe, aby dyrektywa, która wejdzie w sierpniu 2011 r. umożliwiła łagodne przejście do nowego porządku prawnego.
Kolejne spotkanie stron odbędzie się prawdopodobnie w lutym br.

***

XV pielgrzymka pracowników przemysłu zbrojeniowego

W sobotę, 25 września do sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej zjechali pracownicy ok. 50 zakładów przemysłu zbrojeniowego i lotniczego z całej Polski. Była to już piętnasta pielgrzymka pracowników przemysłu zbrojeniowego. Fabrykę Broni reprezentowało 50 związkowców ze swoimi liderami na czele a Zarząd spółki dyr. E.Migal.
Mszy świętej w intencji pomyślnej przyszłości polskich zakładów zbrojeniowych i lotniczych oraz dobrobytu ich załóg przewodniczył ks. kmdr Leon Szot - kanclerz Kurii Polowej WP. W wygłoszonej homilii zachęcał on zebranych do rozważań na temat Ojczyzny.
-"Ojczyzna to opinie ludzi, którzy będą dzielić się w wielu sprawach, ale którzy czują się solidarni. To także nasze wielkie dziedzictwo kultury, opierającej się na bycie narodowym"- podkreślił. Przywołał słowa Prymasa Tysiąclecia, który mówił, że "Człowiek, który odcina się od kultury, skazuje się na dobrowolną śmierć". Ks. Kanclerz podkreślił, że forma miłością do ojczyzny jest patriotyzm wyrażającym się przez "solidarność ze wspólnotą". Wyrazem tej solidarności są zdaniem ks. Szota "jedność i wspólnotowość". Kaznodzieja zachęcił zebranych do pracy na rzecz rozwoju Ojczyzny. - "Każde nasze bowiem działanie jest tworzeniem, a tworzenie jest kulturą. (…) Działalność ta powinna zmierzać nie tylko do tego, by tradycję pielęgnować, lecz by ją rodzic niejako na nowo" - powiedział.
W Pielgrzymce uczestniczyło kilkuset wiernych - głównie delegacji NSZZ "Solidarność" oraz związków zawodowych przemysłu elektromaszynowego. Na jej zakończenie skarżyski gospodarz uroczystości Stanisław Głowacki - przewodniczący Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ "Solidarność" odczytał akt zawierzenia Matce Bożej Miłosierdzia pracowników przemysłu zbrojeniowego i lotniczego. Oprawę liturgii Eucharystii tworzyła orkiestra dęta WSK z Rzeszowa i Chór Ostrobramski.
Na zakończenie, organizatorzy częstowali pielgrzymów grochówką i kiełbaskami.
Zdjęcia

***

***
S T A N O W I S K O NR 1/ XIX WZD / 2010
XIX Walnego Zebrania Delegatów
Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność”
z dnia 27.05.2010 r.w sprawie: oceny sytuacji w zakładach w Grupie „BUMAR” Sp. z o.o.Sekcja Krajowa Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność” od dawna zabiegała o przyjęcie rozwiązań systemowych dotyczących funkcjonowania branży.
Zdajemy sobie doskonale sprawę z faktu, że w obecnej sytuacji w świecie trudno jest utrzymać się na rynku produkcyjnym każdej firmie osobno, kiedy świat cierpi na nadprodukcję swoich wyrobów, w sytuacji ogromnej konkurencji dużych koncernów światowych.
To NSZZ „Solidarność” była inicjatorem budowy tzw. Narodowego Koncernu Zbrojeniowego w oparciu o PHZ „BUMAR” Sp. z o.o.
Skądinąd słuszne zamierzenia napotkały na ogromne problemy w realizacji.
Do głosu zaczęły dochodzić coraz częściej zapędy polityków mających apetyt na jeszcze jedno pole do zawłaszczenia.
Brak znajomości specyfiki branży spowodował, że kierowaniem zakładami i Grupą zajęli się ludzie nie dysponujący odpowiednim doświadczeniem, wiedzą i planem wyprowadzenia zakładów z ogromnych problemów produkcyjno – rynkowych..
Jeżeli do tego dołożymy niezbyt trafne decyzje w M.O.N. i brak zrozumienia zasad funkcjonowania systemu bezpieczeństwa Państwa, to mamy dopełniony obraz sytuacji w zakładach przemysłowego potencjału obronnego.
Każda zmiana władzy, to również kredyt zaufania i nadzieja, że może teraz będzie lepiej. My pracownicy tego sektora przemysłu żyliśmy ta nadzieją.
Rozczarowanie jest tym większe, im większe były oczekiwania.
Okazało się, że snucie wizji i pisanie programów przez różne firmy consultingowe, to domena obecnego Zarządu. Brak pomysłu na kierowanie procesami produkcyjnymi i brak pomysłu na normalną, naturalną konsolidację, zastępuje się kolejnymi programami, kolejnych firm consultingowych za setki tysięcy złotych, a nawet miliony.
Najgorsze w tym jest to, że poza zamieszaniem i utratą panowania nad zarządzaniem, wszystkie te pomysły są „sztuką dla sztuki”.
Efektem takich działań i niewłaściwego zaangażowania Zarządu Grupy w nietrafione programy jest całkowite „rozłożenie handlu” w BUMARZE.
Mamy tu na myśli, zarówno handel wewnętrzny jak też ten, który winien być otoczony szczególną troską – handel zagraniczny.
Przeniesienie ciężaru zaangażowania Zarządu Grupy w procesy reorganizacyjne w zakładach i mała aktywność na rynkach zagranicznych, doprowadziły do sytuacji, że w ostatnich latach nie zawarto żadnego znaczącego kontraktu zagranicznego. Powoduje to całkowite uzależnienia od jedynego odbiorcy krajowego tj. M.O.N.
Nieumiejętność, bądź brak kompetencji doprowadziły również i na tym odcinku do utraty zaufania i braku współpracy, nie tylko z ministrem obrony narodowej, sztabem generalnym , czy dowódcami różnych rodzajów Sil Zbrojnych, ale doprowadziły do braku relacji i współpracy z Min. Gospodarki, Min. Finansów i innymi Organami Państwa.
Zatrudnianie na stanowiskach kierowniczych ludzi o wątpliwym doświadczeniu i sukcesach w zarządzaniu, bez jakiejkolwiek znajomości branży, każe nam się zastanowić, czy nie jest to działanie celowe.
Czy aktualne zaangażowanie Zarządu w procesy deweloperskie i zarządzanie gruntami, to nie jest zmiana profilu Grupy „BUMAR?
Całkowite podporządkowanie kadry kierowniczej, pozbawianie ich jakiejkolwiek własnej inicjatywy, powoduje, że zarządzanie w zakładach sprowadza się do „ślepego” wykonywania coraz bardziej kuriozalnych poleceń Zarządu BUMARU.
Nie ukrywamy, że boli nas również domniemanie przez Zarząd o własnej nieomylności. Jest to na granicy buty i arogancji.
Przez ostatnie lata nie zdarzył się przypadek, by jakiekolwiek pismo, wniosek przedstawiany przez Związki Zawodowe, spotkały się z odpowiedzią.
Sekcja Krajowa Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność” jest otwarta na wszelką współpracę i wspomaganie w miarę swoich możliwości procesów konsolidacji i prywatyzacji.
Jesteśmy nie tylko przedstawicielami pracowników tej branży, ale również współwłaścicielami tych zakładów, stąd wynika tak duże i emocjonalne zaangażowanie.
Pracujemy w tych zakładach, które wielokrotnie dla całych naszych społeczności są jedynym źródłem utrzymania.
Uważamy, że tylko osobista twarda decyzja ze strony Pana Premiera może zapobiec najgorszemu, czyli stopniowej likwidacji naszych zakładów i całej branży.Przewodniczący
XIX WZD SKPZ NSZZ „S”
Zbigniew Cebula


***

S T A N O W I S K O NR 2 / XIX WZD / 2010
XIX Walnego Zebrania Delegatów
Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność”
z dnia 27.05.2010 r.


Nowe kierunki jakie dokonują się w branżach przemysłowych i strukturach administracyjnych, wymagają zmian dostosowujących również w sferze organizacyjnej Związku.
Delegaci XIX Walnego Zebrania Delegatów Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność” poddają pod dyskusję kilka propozycji, które powinny w sposób ewidentny poprawić strukturę organizacyjno – administracyjną Związku.
1.Komisje Zakładowe zrzeszone w branżach są obciążane dodatkową składką na jej funkcjonowanie. Rola branż z roku na rok nabiera coraz większego znaczenia. Dlatego proponujemy, aby składka przekazywana przez Komisje Zakładowe (40 %) na struktury nadrzędne, była kierowana w zależności od decyzji Komisji Zakładowych przez Branże (Sekretariat lub Region), zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnątrz związkowymi.

2. Taki podział składki, wymusza dokonanie wyboru Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów poprzez Branże i Regiony.

3. Należy określić ilość Regionów zgodny z liczbą województw.

4. Proponujemy, by z możliwości kandydowania na różne funkcje związkowe mogli korzystać z poza grona delegatów danego szczebla, tylko Ci członkowie Związku, których zakład uległ likwidacji bądź poddany został procesom upadłości.

Przewodniczący
XIX WZD SKPZ NSZZ „S”
Zbigniew Cebula

***

S T A N O W I S K O NR 3 / XIX WZD / 2010
XIX Walnego Zebrania Delegatów
Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność”
z dnia 27.05.2010 r.Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o świadczeniach przedemerytalnych określa warunki nabywania i zasady finansowania świadczeń przedemerytalnych.
Z ogromnym poczuciem krzywdy za kilkadziesiąt lat pracy, zgodnie z tą Ustawą odchodzą pracownicy, którzy uczciwie płacili należne składki i podatki do Skarbu Państwa. Taka sytuacja sprawia, że ludzie są mocno rozgoryczeni i zbulwersowani.
Delegaci XIX Walnego Zebrania Delegatów Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność” zwracają się do Parlamentarzystów Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej o dokonanie zmian w art. 3 przedmiotowej ustawy, w części dotyczącej wysokości świadczenia, w ten sposób aby odpowiadało ono przynajmniej najniższej płacy w gospodarce.
Stoimy na stanowisku, że w Państwie demokratycznym za długoletnią pracę należy się szacunek poprzez gwarancję odpowiednich świadczeń przedemerytalnych.
Przewodniczący
XIX WZD SKPZ NSZZ „S”
Zbigniew Cebula

***


S T A N O W I S K O NR 4/ XIX WZD / 2010
XIX Walnego Zebrania Delegatów
Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność”
z dnia 27.05.2010 r.Delegaci XIX Walnego Zebrania Delegatów Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność’ widząc pogłębiające się rozwarstwianie płac poszczególnych grup zawodowych oraz kierując się troską o zachowanie odpowiednich standardów poziomu życia rodzin, oczekują od Komisji Krajowej podjęcia działań zmierzających do zmiany zapisów ustawowych o wysokości płacy minimalnej, minimum socjalnym, świadczeniach z pomocy społecznej oraz świadczeniach przedemerytalnych.
Świadczenia wypłacane w obecnej wysokości wykluczają poza standardy życia ogromną część polskiego społeczeństwa.
Członkostwo w Unii Europejskiej zobowiązuje nasz Rząd do stosowania rozwiązań gwarantujących co najmniej minimalny poziom zabezpieczeń socjalnych.
Delegaci zgromadzeni na XIX WZD uważają, że musi nastąpić w tej kadencji uporczywa walka Związku o zabezpieczenie poziomu życia naszego społeczeństwa.
Należy również rozważyć możliwość zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego niezgodność ustaw wykonawczych z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej wyżej wymienionych świadczeń.
To na nas spoczywa obowiązek skutecznej walki, o to aby nikt nie czuł się w Polsce wykluczony.Przewodniczący
XIX WZD SKPZ NSZZ „S”
Zbigniew Cebula

***

S T A N O W I S K O NR 5/ XIX WZD / 2010
XIX Walnego Zebrania Delegatów
Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność”
z dnia 27.05.2010 r.Realizowana obecnie przez „BUMAR” Sp. z o.o. polityka i stawiane cele, głównie w zakresie restrukturyzacji i konsolidacji Spółek Grupy „BUMAR”, nie przyczynią się w obecnej trudnej sytuacji wielu podmiotów do poprawy sytuacji ekonomiczno – finansowej tych Spółek, a pracownikom nie zagwarantują miejsc pracy i godziwych zarobków.
Delegaci oczekują, że podstawowym kierunkiem działania BUMARU będzie ochrona rodzimego przemysłu obronnego. Jednym ze sposobów są zdecydowane działania Bumaru w zakresie negocjowania z M.O.N. umów wieloletnich, gwarantujących dostawy produktów wytwarzanych przez Spółki Grupy „BUMAR” na potrzeby wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych. Tylko takie działania zapewnią prawidłowe funkcjonowanie Spółek Grupy „BUMAR”, pozwolą na planowanie i realizację inwestycji oraz rozwój firm.
Uważamy, że drugim kluczowym kierunkiem działania Bumaru winno być podjęcie zdecydowanych kroków zmierzających do podjęcia procesów produkcyjnych, w oparciu o nowoczesne technologie z wykorzystaniem rodzimej bazy naukowo –badawczej. Działania te muszą być skorelowane ze Strategią przyjętą przez M.O.N.w zakresie kierunków rozwoju techniki wojskowej na najbliższe lata.Przewodniczący
XIX WZD SKPZ NSZZ „S”
Zbigniew Cebula

***

S T A N O W I S K O NR 6/ XIX WZD / 2010
XIX Walnego Zebrania Delegatów
Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność”
z dnia 27.05.2010 r.Delegaci XIX Walnego Zebrania Delegatów Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność” z niepokojem obserwują pogarszającą się sytuację jednej z najlepszych w Europie firm – CNPEP „RADWAR” S.A. w Warszawie.
Wielkość zamówień na 2010 rok osiągająca skalę 30 % wartości zamówień i tak kryzysowego roku 2009, prowadzą wprost do kolejnych redukcji zatrudnienia i do upadku zakładu. W roku 2009 nastąpiła znaczna obniżka kosztów wytwarzania oraz ponad 20 % redukcja zatrudnienia.
Wszyscy zainteresowani podkreślają, że ograniczona liczba zamówień, nie wynika z braku zainteresowania i potrzeb Sił Zbrojnych.
Wyroby oferowane przez „RADWAR” określane są jako nowoczesne i oczekiwane przez armię. Tym trudniej zrozumieć ograniczanie zamówień.
Czyżby przyczyną tego stanu rzeczy miał być fakt posiadania przez „RADWAR” licznych nieruchomości, które zapewne są łakomym kąskiem?
Delegaci wyrażają przekonanie, że mimo to „RADWAR” nie podzieli losu ZM „PZL – WOLA” S.A.Przewodniczący
XIX WZD SKPZ NSZZ „S”
Zbigniew Cebula

***

WZD ZBROJENIÓWKI

Malowniczy Kazimierz był miejscem, gdzie w dniach 27-29 maja br. spotkanie wyznaczyli sobie delegaci z polskich zakładów przemysłu obronnego. W Domu Dziennikarza obradowało XIX Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” SKPZ. Na uprawnionych 77 przybyło 67 delegatów. Tradycyjnie, już od 15 lat WZD przewodniczył Zbigniew Cebula (ŁUCZNIK). Sprawozdanie z działalności Sekcji złożył przewodniczący Stanisław Głowacki (MESKO).
Miniona kadencja była bardzo trudna i obfita w różne wydarzenia. W tym czasie funkcjonowały 3 rządy, 3 razy zmieniał się też Zarząd GRUPY BUMAR. Ciągłej nowelizacji poddawano „Strategię Konsolidacji i Wspierania Rozwoju Przemysłowego Potencjału Obronnego”. Kryzys ekonomiczny odczuły wszystkie zakłady zbrojeniówki. Były redukcje załóg, pogotowie strajkowe, strajki ostrzegawcze, wielka manifestacja pracowników sektora w stolicy kraju. Prowadzono żmudne rozmowy z przedstawicielami rządu w Komisji Trójstronnej, negocjowano z Zarządem BUMARU. Radosnymi momentami było świętowanie Jubileuszu XV- lecia działalności Sekcji, ufundowanie Sztandaru Sekcji oraz nadanie dekretem, pracownikom zbrojeniówki przez biskupa polowego Wojska Polskiego ŚP Tadeusza Płoskiego, patronatu Św. Michała Archanioła.
Na wniosek Komisji Rewizyjnej delegaci jednomyślnie udzielili absolutorium przewodniczącemu i członkom Rady Sekcji. Wybrano władze Sekcji na nową czteroletnią kadencję. W głosowaniu tajnym przewodniczącym Sekcji ponownie wybrano St. Głowackiego (MESKO). Do Rady Sekcji wybrano 29 członków w tym Zbigniewa Cebulę i Mariana Zarębę (PIONKI). Komisja Rewizyjna liczy 6 członków. Jej członkiem wybrano Dariusza Sobczaka (ŁUCZNIK). Wybrano też 14 delegatów na Kongres Metalowców.
Po dyskusji programowej delegaci przyjęli 6 Stanowisk, które dotyczą m.in. oceny sytuacji w spółkach GRUPY BUMAR, ochrony rodzimego przemysłu obronnego, propozycji zmian w Statucie Związku, wzrostu najniższego wynagrodzenia oraz minimum socjalnego. Podjęto 3 uchwały zobowiązujące Radę Sekcji do działań m.in. w zakresie zmian w ponadzakładowym układzie zbiorowym pracy, negocjacji pakietu socjalnego dla NITROERG.
Gośćmi XIX WZD byli: przewodniczący KK Janusz Śniadek, poseł Longin Komołowski, przewodniczący Sekretariatu Metalowców Adam Ditmer oraz skarbnik Andrzej Gębara. Drugiego dnia gościem WZD był Leszek Pawłowski przewodniczący Związku Pracodawców Przemysłu Obronnego. Goście gratulowali Sekcji sprawności i mobilności organizacyjnej. Zapewniali o swoim poparciu dla działań Związku, bowiem bezpieczeństwo Polski uwarunkowane jest od dobrej kondycji polskiej zbrojeniówki, prowadzeniu badań oraz wdrażaniu wieloletnich programów modernizacji technicznej armii.

zetce

Zdjęcia

***

Skarżysko – Kam., dn. 09.02.2010 r.

S T A N O W I S K O NR 1/ 5/ 2010
Rady Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego
NSZZ „Solidarność”
z dnia 09.02.2010 r.

w sprawie: restrukturyzacji zakładów przemysłowego potencjału obronnego.

Rada Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność” w piśmie z dnia 11.12.2009 r. skierowanym do Pana Premiera oraz ministrów: skarbu, gospodarki i obrony narodowej, wskazywała na zagrożenie wynikające z aktualnej sytuacji w branży.

Niestety do dnia dzisiejszego sytuacja uległa dalszemu pogorszeniu. W 2009 roku w wyniku restrukturyzacji, prace straciło około 4000 (cztery tysiące) pracowników. Następuje dalsza degradacja majątku firm i ich wtórne zadłużanie.

Dla podtrzymania agonii sektora, zaciągane są kolejne pożyczki pod zastaw aktywów i akcji, co istotniejszych zakładów. Grozi to niekontrolowanym przejęciem majątku narodowego, przez niekoniecznie nam sprzyjające banki.
Istnieje zagrożenie, że firmy światowe w ten sposób unicestwią polską konkurencję.
Rok 2010, pomimo powszechnie deklarowanej poprawy, nie będzie lepszy.
Podczas prac w Zespole międzyresortowym otrzymaliśmy informację o zamiarze dalszej redukcji zatrudnienia, w tym roku o 2670 pracowników polskiej zbrojeniówki. Budzi to naszą trwogę i sprzeciw!
Jak długo tak można postępować z ludźmi ? Czy to już jest kres polskiego przemysłu obronnego?
W dokumencie przyjętym przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej, pod nazwą „Strategia konsolidacji i wspierania rozwoju polskiego przemysłu obronnego w latach 2007 – 2012” z dnia 31 sierpnia 2007, w rozdziale IV pkt. 3 czytamy; ” W przypadku gdyby w trakcie realizacji Strategii 2007 powstała jednak konieczność przeprowadzenia w wybranych podmiotach p.p.o. znaczącej restrukturyzacji zatrudnienia, może zostać opracowany odrębny program działań osłonowych dla pracowników sektora objętych tą restrukturyzacją”.
Otóż wszystkie dotychczasowe nasze wystąpienia są kwitowane stwierdzeniem „to się nie uda” lub „brak pieniędzy”.
Według pierwotnej wersji ustawy o restrukturyzacji zakładów p.p.o., środki pochodzące z prywatyzacji miały być przeznaczone na wsparcie procesów konsolidacji i restrukturyzacji branży. W ostatnim czasie sprywatyzowano zakłady WSK Mielec i WSK Świdnik. O tym gdzie są te pieniądze i na jaki cel zostały przeznaczone, nie wiemy. Z całą pewnością nie zasiliły jednak procesów konsolidacji i restrukturyzacji sektora obronnego.
Biorąc pod uwagę nasze uwagi zawarte w piśmie z 11.12.2007 r. oraz zagrożenia, które wskazujemy obecnie oświadczamy, że brak jakiejkolwiek reakcji na nasze uwagi ze strony Rządu, będziemy traktowali jako przyzwolenie na akcję protestacyjną Sekcji Krajowej Przemysłu Zbrojeniowego NSZZ „Solidarność”.

Otrzymują:
1. Premier R.P. - Pan Donald Tusk
2. Wicepremier, Minister Gospodarki - Pan Waldemar Pawlak
3. Minister Skarbu Państwa - Pan Aleksander Grad
4. Prezes Zarządu Grupy „BUMAR” Sp. z o.o. - Pan Edward Nowak


***

***

***

***


Powrót do treści | Wróć do menu głównego